text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten via de Miko-webshop met een koper die de goederen uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, verwerft of gebruikt.

2. De verkoper is Miko Coffee Service NV, met zetel te Steenweg op Mol 177, 2300 Turnhout (België), BTW BE 0429.197.383, RPR Turnhout.

3. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere taksen, maar exclusief transportkosten. De transportkosten zijn afhankelijk van het leveringsadres en worden apart aangerekend.

4. Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle bestelde goederen vooraf betaald te worden via een van de betalingsmogelijkheden die op de website worden aangeboden. Miko Coffee Service NV aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

5. Bestellingen worden uitgevoerd binnen de 30 dagen na de bestelling. Indien de bestelling niet binnen deze termijn wordt uitgevoerd, heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden door middel van een kennisgeving aan de verkoper, tenzij op dat ogenblik de bestelde goederen reeds zijn verzonden. Ingeval van ontbinding worden de reeds betaalde bedragen binnen de 14 dagen na de ontbinding aan de koper terugbetaald.

6. De goederen worden geleverd op het adres dat door de koper als leveringsadres wordt vermeld, of, bij gebreke daaraan, op het thuisadres van de koper. De algemene voorwaarden van onze pakketdienst zijn van toepassing.

7. De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van de geleverde goederen met het aanbod van de verkoper dat bestond op het moment van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar na de levering.

8. Elke klacht in verband met een gebrek aan overeenstemming, kan worden gericht aan Miko Coffee Service NV, Steenweg op Mol 177, 2300 Turnhout (België), e-mail mikocoffee@miko.be.

9. De koper dient zijn klacht in te dienen binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek aan overeenstemming.

10. Ingeval de klacht gegrond is, staat de verkoper in voor de kosteloze vervanging van de geleverde goederen. De koper heeft niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te eisen, tenzij de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de koper de vervanging heeft verricht.

11. Het is de koper verboden de goederen door te verkopen.

12. Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van Turnhout (België) zijn bevoegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de bevoegdheid van de rechtbanken die door dwingende rechtsregels worden aangewezen.